Galizia, 2019-2020


[ENG]
Between 1939 and 1945, despite the apparent impartiality of Franco's dictatorship in World War II, Galicia became a key player in the conflict. From supplier of natural resources, headquarter of the espionage network to scene of naval confrontations, the Galician territory was another battlefield lent to the interests of nazi Germany. A field that has remained full of testimonies of this nazi past in post-war Galicia.[GAL]
Entre 1939 e 1945, pese a aparente neutralidade da ditadura franquista na Segunda Guerra Mundial, Galicia converteuse nunha carta fundamental no xogo bélico dos países implicados. Desde abastecedora de materias primas, sede da rede de espionaxe a escenario de enfrentamentos navais, o territorio galego foi un campo de batalla máis prestado aos intereses da Alemaña de Hitler. Un campo que quedou cheo de testemuñas deste pasado nazi da Galicia de posguerra.[ESP]
Entre 1939 y 1945, pese a la aparente neutralidad de la dictadura franquista en la Segunda Guerra Mundial, Galicia se convirtió en una carta fundamental en el juego bélico de los países implicados. Desde abastecedor de materias primas, sede de la red de espionaje a escenario de enfrentamientos navales, el territorio gallego fue un campo de batalla más prestado a los intereses de la Alemania de Hitler. Un campo que ha quedado repleto de testimonios de este pasado nazi de la Galicia de la posguerra.