Portals, 2021


[ENG]
This photographic series depicts places of access to illusory worlds where, through the slits of simulated doors and windows, a series of celestial landscapes can be glimpsed. These landscapes are intended to imitate reality, thus creating a series of fictitious and non-existent spaces. The final result is created by the spectator's own influence, as they stand in front of a place where everything is unreal: room, light and portals.[GAL]
Serie fotográfica que amosa lugares de acceso a mundos ilusorios onde a través de gretas de portas e ventás simuladas pódense entrever unha serie de paisaxes celestes. Estas paisaxes pretenden imitar a realidade, creando así unha serie de espazos ficticios e inexistentes. O resultado final créase por o propio influxo do espectador, ao situarse fronte a un lugar onde todo é irreal: estancia, luz e portais.[ESP]
Serie fotográfica que muestra lugares de acceso a mundos ilusorios donde a través de rendijas de puertas y ventanas simuladas se entrevén una serie de paisajes celestes. Dichos paisajes pretenden imitar la realidad, creando así una serie de espacios ficticios e inexistentes. El resultado final se crea por el propio influjo del espectador, al situarse frente a un lugar en el que todo es irreal: estancia, luz y portales.