Zona de sacrificio, 2021 - ongoing


[ENG]
Based on the concept of sacrifice zones, the project shows different places in Galicia that have been designated for the production of natural resources, reflecting on the impact this has had on the landscape and the effects of the process of degradation of a territory.

Sacrifice zones are geographical areas, generally of high industrial concentration or great natural value, destined for the exploitation and obtaining of some type of resource. They are places selected for an economic purpose, where environmental and social issues are subordinated to the interests of large companies.

This project documents the mark left on the landscape by the exploitation of water, land and wind in Galicia. Assuming landscape as a form of territorial identity, dams, mines, eucalyptus plantations and wind farms have for decades modified a territory in which the scars of these practices are increasingly evident.[GAL]
A partir do concepto de zona de sacrificio, o proxecto mostra diferentes lugares de Galicia que foron destinados para a produción de recursos naturais, reflexionando sobre o impacto que isto ten na paisaxe e os efectos do proceso de degradación dun territorio.

As zonas de sacrificio son áreas xeográficas, xeralmente de gran valor natural, destinadas a explotación e obtención dalgún tipo de recurso. Son lugares seleccionados para un fin económico, onde cuestións medioambientais e sociais quedan supeditadas a os intereses das grandes empresas.

Este proxecto documenta a pegada na paisaxe que a explotación da auga, a terra e o vento deixan en Galicia. Asumindo a paisaxe coma unha forma de identidade territorial, encoros, minas, plantacións de eucalipto e parques eólicos, levan décadas modificando un territorio no que as cicatrices destas prácticas son cada vez máis patentes.[ESP]
A partir del concepto de zona de sacrificio, el proyecto muestra diferentes lugares en Galicia que han sido designados para la producción de recursos naturales, reflexionando sobre el impacto que esto ha tenido en el paisaje y los efectos del proceso de degradación de un territorio.

Las zonas de sacrificio son áreas geográficas, generalmente de alta concentración industrial o gran valor natural, destinadas a la explotación y obtención de algún tipo de recurso. Son lugares seleccionados para un fin económico, donde cuestiones medioambientales y sociales quedan supeditadas a los intereses de grandes empresas.

Este proyecto documenta la huella en el paisaje que la explotación del agua, la tierra y el viento ha dejado en Galicia. Asumiendo el paisaje como una forma de identidad territorial, embalses, minas, plantaciones de eucalipto y parques eólicos, han modificado durante décadas un territorio en el que las cicatrices de estas prácticas son cada vez más patentes.